مسئله شر و انتساب آن به خداوند با تکیه بر آیه 79 – 78 نساء

پدیدآورقربان علی کریم زاده قراملکی

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 152 بازدید

مقالات مشابه

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمهدیه طاهری, حسن نقی زاده

فلسفه شرور از منظر قرآن کریم

نام نشریهعلوم اسلامی

نام نویسندهمحمد علی اسدی نسب

شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسنده محمدیعقوب بشوی – محمدعلی رضایی اصفهانی

فلسفه شرور از منظر قرآن کریم

نام نشریهعلوم اسلامی

نام نویسندهمحمد علی اسدی نسب

خلقت شرور در قرآن

نام نشریهآینه معرفت

نام نویسندهسید محمد مرتضوی

مفهوم شر از منظر قرآن كريم

نام نشریهمبین

نام نویسندهعلی الهبداشتی

شر از منظر قرآن كريم

نام نشریهمبین

نام نویسندهعلی الهبداشتی

مساله شر از ديدگاه متكلمان

نام نشریهفصلنامه نامه مفید

نام نویسندهمحمد حسن قدردان قراملکی

بررسي مسأله شرور (2)

نام نشریهنشریه کلام اسلامی

نام نویسندهحمید رضا طیبی نسب