حرکت کوه ها از منظر قرآن کریم و علم زمین شناسی

پدیدآور محمدتقی دیاری بیدگلی – حسن علیزاده – علی اصغر شعاعی

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 62 بازدید

مقالات مشابه

من صور الجبال فی القرآن

نام نشریهمجله رسالة القرآن

نام نویسندهعلی اشرف

تپه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد امین مبلغ