کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم

پدیدآورروح الله نصیری

نشریهسراج منیر

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1394/12/21

منبع مقاله

share 131 بازدید

مقالات مشابه

پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

نام نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

نام نویسندهمهدی تدیّن نجف آبادی, سید علی سهراب نژاد

نقد ترجمه كنايه در ترجمه هاي فارسي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهعباس اقبالي, زهره زركار

نگاهي به کنايه هاي قرآني با رويکرد تاويلي

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده امير توحيدي - مرضيه کياني - زهرا صادقي

بررسی بعد زیباشناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده سیداحمد محمودی – اسماعیل ملکوتی خواه

معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم

نام نشریهحسنا

نام نویسنده سیدابوالفضل سجادی – سمیرا فراهانی

روش شناسی ترجمه کنایه در ترجمه های قرآن «معزی، صفارزاده، آیتی»

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده سید محمدرضی مصطفوی نیا – محمدمهدی طاهر

کنایه در قرآن؛ تحلیل داستان حضرت یوسف (ع)

نام نشریهزیبا شناخت

نام نویسنده مستنصر میر – ابوالفضل حری