بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم

پدیدآور سهراب مروتی - مینا یعقوبی

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 96 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی