نقد شبهه تعارض آيات «علم غيب» در قرآن

پدیدآور نصرت نيل‌ساز - مجيد معارف - کاووس روحي - آتنا بهادري

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1393/05/02

منبع مقاله

share 129 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهعصمت نيري, محمدابراهیم ایزدخواه

مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محمدتقی شاکر اشتیجه - رضا برنجکار