دشواري ترجمه استعاره با تاكيد بر شيوه هاي برگردان استعاره هاي قرآني در ترجمه طبري

پدیدآورعلی رضا باقر

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1393/04/30

منبع مقاله

share 230 بازدید

مقالات مشابه