بررسی و مقایسه ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن کریم از طاهره صفارزاده

پدیدآور شاهرخ محمدبیگی - سمیه رضایی

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1393/04/22

منبع مقاله

share 85 بازدید