ارزش گذاری اسرائیلیات، معضلی در تفسیر

پدیدآور مک اولیف - مترجم: محمدتقی دیاری بیدگلی

نشریهپژوهش دینی

شماره نشریه23

تاریخ انتشار1392/12/20

منبع مقاله

share 211 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

التفسیر الرمزی: التکون و النشوء

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهنعمت الله الصالحی