معیارها و شاخص های توسعه انسانی از دیدگاه اسلامی

پدیدآورنصر الله خلیلی

نشریهمعرفت اقتصاد اسلامی

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1392/04/08

منبع مقاله

share 163 بازدید

مقالات مشابه

تأثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه های قرآن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده سعید معیدفر - محمد باقر آخوندی

توسعه عزت مندانه

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

پارادایم پیشرفت در مکتب جامعه شناختی قرآن

نام نشریهمهندسی فرهنگی

نام نویسنده احمد بهرامی – پروین مصطفوی

توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی – اسلامی آن

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن

نام نویسنده منوچهر منطقی – مهدی شعبانی سیچانی

سرمشق قرآنی توسعه

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده احمد بهرامی – محمدرضا باباخانیان

درآمدی بر نوآوری و شکوفایی از منظر قرآن و روایات

نام نشریهحصون

نام نویسندهعلی اصغر الهامی نیا