ترجمه قرآن برای نسل حاضر؛ ویژگی ها و نیازمندیها

پدیدآور امید مجد – عبدالمحمد آیتی – مسعود انصاری

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه144

تاریخ انتشار1391/02/30

منبع مقاله

share 181 بازدید