بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم

پدیدآور محمدعلی لسانی فشارکی – مصطفی زرنگار

نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 305 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی