تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

پدیدآورعلی اکبر شایسته نژاد

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 147 بازدید

مقالات مشابه

مقاتل بن سلیمان و جایگاه تفسیری او

نام نشریهبینات

نام نویسندهحسن علی رضایی

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی (2)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسنده پل نویا - اسماعیل سعادت

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی(1)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسندهپل نویا - اسماعیل سعادت

روشهای تفسیری مقاتل بن سلیمان

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهرسول ناوشکی

معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهرسول ناوشکی

تفسير مقاتل جمع بين مأثور و معقول

نام نویسندهمحسن هاشمی