مترجمان قرآن: یاری رسانان دیروز و امروز زبان فارسی

پدیدآورغلام عباس سعیدی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 19 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی