سیر تاریخی کمی و کیفی ترجمه های فارسی قرآن

پدیدآورمحمد علی کوشا

نشریهترجمان وحى

شماره نشریه28

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 62 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده