مقاتل بن سلیمان و جایگاه تفسیری او

پدیدآورحسن علی رضایی

نشریهبینات

شماره نشریه69

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 104 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی اکبر شایسته نژاد

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی (2)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسنده پل نویا - اسماعیل سعادت

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی(1)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسندهپل نویا - اسماعیل سعادت

روشهای تفسیری مقاتل بن سلیمان

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهرسول ناوشکی

معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهرسول ناوشکی

تفسير مقاتل جمع بين مأثور و معقول

نام نویسندهمحسن هاشمی