روشهای تفسیری مقاتل بن سلیمان

پدیدآوررسول ناوشکی

نشریهفروغ وحدت

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 97 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی اکبر شایسته نژاد

مقاتل بن سلیمان و جایگاه تفسیری او

نام نشریهبینات

نام نویسندهحسن علی رضایی

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی (2)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسنده پل نویا - اسماعیل سعادت

تفسیر قرآنی و پیدایش زبان عرفانی(1)

نام نشریهمجله معارف

نام نویسندهپل نویا - اسماعیل سعادت

معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهرسول ناوشکی

تفسير مقاتل جمع بين مأثور و معقول

نام نویسندهمحسن هاشمی