معرفی اولین معجم افعال قرآن

پدیدآورسید رضا نجفی

نشریهبینات

شماره نشریه67

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 86 بازدید

مقالات مشابه

قاموس شناسی و تحلیل واژگان قرآن

نام نشریهفصلنامه بینات

نام نویسندهسید محمد حسن جواهری

بررسی فرهنگنامه قرآنی

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهاعظم فرجامی

مقایسه دو فرهنگ قرآنی

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهمحمد هادی مؤذن جامی

معجم شواهد التفسیر (1)

نام نشریهمجله تراثنا

نام نویسندهأسعد الطیب

من المعجم الموسوعی لألفاظ القرآن الکریم (1)

نام نشریهمجله تراثنا

نام نویسندهعبد الحسین محمد علی البقال

تفصیل الآیات

نام نشریهمعارف اسلامی

نام نویسندهابوالحسن شعرائی