تأثیر صفحه آرایی قرآن های خطی بر گرافیک معاصر

پدیدآورکامران افشار مهاجر

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه57

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 121 بازدید

مقالات مشابه

بررسی کتیبه‌های قرآنی در هنر و معماری

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهاعظم پویازاده, محمدرضا رسولی راوندی

ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهصادق ارشی, مرتضی حاجی مزدرانی, احمد محمدی اکمل

بررسی جنگ نرم در آیات قرآن

نام نشریهفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری

نام نویسنده صمد عبداللهی عابد – فاطمه وجدی

قرآن و خوشنویسی؛ آمیزه ای از حسن صورت و معنا

نام نشریهكتاب ماه دین

نام نویسنده هاروکو ساکای دانی – ترجمه: سمر پورمحسن

اعجاز هنری قرآن

نام نشریهکتاب ماه هنر

نام نویسندهاحمد مسجد جامعی

پانصد سال کتابت قرآن

نام نشریهکتاب ماه هنر

نام نویسندهمحمد مهدی هراتی

هنر، معماري و قرآن

نام نشریهدو فصلنامه اسلام پژوهی

نام نویسنده الگ گرابار – ترجمه: حسن رضايي هفتادر