ترجمه های کهن قرآن گنجینه گرانقدر زبان ملی

پدیدآورعلی رواقی

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 124 بازدید

مقالات مشابه

من «الموسوعة القرآنیة» ضوء علی ترجمان القرآن الکریم

نام نشریهالاقلام

نام نویسندهعبد الحمید العلوجی

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده