ترجمه های کهن قرآن گنجینه گرانقدر زبان ملی

پدیدآورعلی رواقی

نشریهگلستان قرآن

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 204 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده