«استخدام» ‌در ترجمه قرآن كريم

پدیدآورمحمد هادی شفیق آملی

نشریهبینات

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 92 بازدید

مقالات مشابه

سبک شناسی محسنات معنوی سوره نساء

نام نشریهعیون

نام نویسندهبهمن هادیلو, مجتبی محمدی مزرعه شاهی, احمد امیدوار

احتباك و آثار معنايي آن در تفسير قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهمحمد نقیب زاده

نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهحسن خرقانی

توريه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید رضا هاشمی

جرى و تطبيق

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسعیده غروی

بلاغت عربي و تفسير قرآن با نگاهي به صنعت لفّ و نشر (1)

نام نویسندهنوشتة جان وَنزبرو _ مرتضي كريمي‌نيا