أنوار ترجمه هاي فرقاني از سوره مباركه حمد قرآني

پدیدآورسید امیر محمود انوار

نشریهبینات

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 91 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی