دقت در ترجمه قرآن كريم

پدیدآورمصطفی حسینی طباطبائی

نشریهبینات

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 96 بازدید

مقالات مشابه

نقدى بر ترجمه قرآن پورجوادى

نام نشریهبشارت

نام نویسندهمحمد اخوان