مترجمان و لغزش در فهم معناي «اِنْ»

پدیدآورمرتضی کرباسی

نشریهبینات

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1389/12/04

منبع مقاله

share 123 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي