اختلاف ترجمه های قرآن براساس دستور زبان عربی و ساختار آن

پدیدآورآذرتاش آذرنوش – عظیم عظیم پور مقدم

نشریهفصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)

شماره نشریه52

تاریخ انتشار1389/02/06

share 32 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي