اطاعت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمصطفى جعفر پيشه‌فرد و بخش فلسفه و كلام