آل‌عمران

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی