بررسی تطبیقی مفهوم نسخ از دیدگاه مؤلفان «التفسیر الاثری الجامع» و «التفسیر الحدیث»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, امیر احمدنژاد, عاطفه محمدزاده

قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, عذرا شکراللهی, داوود اسماعیلی

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, هادی سلیمی

بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, داود اسماعیلی

تحليل و بررسي آسيب مهجوريت عقل در فهم دين از نگاه قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, زهرا کلباسی

تبلور گويش‌هاي عربي در قراءات سبع

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی