بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

تخطئه و تصويب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم