اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد خامه گر, حسن نقی‌زاده, محمدعلی رضایی کرمانی

ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمد خامه گر, جواد سلمان زاده

تفسیر ساختاری سوره قلم

نام نشریهمجله رشد ( آموزش قرآن )

نام نویسندهمحمد خامه گر

تفاسیر مهم شیعه و سنی

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (7)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (1)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (4)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (2)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (3)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (5)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (8)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر

ترجمه قرآن به فارسي (6)

نام نشریهمرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد خامه گر