اَصحاب يَمين

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهفتاح آقازاده و بخش فلسفه و كلام