ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌عمران

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده, سیدابراهیم مرتضوی

ابوجندل عامرى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده