تسبيح

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید رضا اسحاق نیا تربتی

باسط

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید رضا اسحاق نیا تربتی