اللّه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهرضا رمضانى و بخش فلسفه و كلام

اَسماء و صفات

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهرضا رمضانى و بخش فلسفه و كلام