بررسی تطبیقی «آیه اظهار» از منظر فریقین

نام نشریهپژوهش هاي مهدوي

نام نویسندهرضا رمضانی, سیدمسعود پورسیدآقایی, سید محمدحسین موسوی

آخِر

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهرضا رمضانی