بَرّ

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد غلامعلى و بخش فلسفه و كلام