اسم اعظم

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد عابدى و بخش فلسفه و كلام