ترجمه پژوهى قرآنى (بخش پنجم)

نام نشریهنشریه ترجمان وحی

نام نویسنده حسين عبدالرّؤوف ـ مترجم: بهاءالدّين خرمشاهى