قرآن پژوهی در غرب

نام نشریهنشریه خردنامه همشهری

نام نویسنده اندرو ریپین ـ ترجمه:سید علی آقایی