نقد آرای فایرستون درباره آیات جهاد

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهعلیرضا حیدری, حسن رضایی هفتادر

اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه درّه حدّاد

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, علیرضا حیدری, محمدرضا ضميري