متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجواد سلمان زاده, زینب سادات حسینی

ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمد خامه گر, جواد سلمان زاده