فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهزهرا بشارتی, عباس اشرفی

داستان شعیب (ع) در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی, مریم پیروان

بدعت‌های دینی از نگاه قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی, نرجس جمال امیدی

بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اشرفی, محدثه عباس پور وازیک