جامعه از منظر قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهسیّد حسین فخر زارع