صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و غزالي و ابن تيميه در حقيقت تأويل
نویسنده : موحدي باجه باج،ناهيد
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: محققيان، رضا
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1393-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: تأويل، حقيقت تأويل، تفسير، غزالي، ابن تيميه، علامه طباطبايي
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: اين پژوهش به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي و ابن تيميه و غزالي درباره ي تاويل قرآن و نقدهاي پيرامون آن پرداخته است. ساختار اين نوشتار درپنج فصل و دوازده گفتار نگاشته شده است. فصل اول مباحث مقدماتي است که دردو گفتار گنجانده شده است. درگفتاراول کلياتي درباره تبيين موضوع واهميت و پيشينه تحقيق ارائه شده است. در گفتار دوم مفهوم لغوي و اصطلاحي تاويل و واژه هاي همگن آن از جمله: تنزيل، بطن و ظهر، جري،حد و مطلع مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم درباره تبارشناسي تاويل در آراء مفسران است که درسه گفتار تدوين شده است درگفتاراول آن ديدگاه مفسران متقدم ذکرشده است که مشهور درنزد ايشان اين است که تاويل را با تفسير مساوي مي دانستند.گفتار سوم با عنوان " بررسي اختصاص تاويل به متشابهات" بيان شده است. فصل سوم بررسي ديدگاه غزالي درتاويل است. تاويل درديدگاه وي دو جنبه دارد که مربوط به دو دوره ي زندگي فکري او است: ‎1‎- خروج ازظاهرمتن به معناي مجازي براساس قرينه عقلي. ‎2‎- خروج ازظاهر متن به باطن آن درعين حفظ ظاهر بر اساس قرينه قطعي اعم ازعقلي، نقلي و کشفي. فصل چهارم درباره بررسي ديدگاه ابن تيميه درتاويل است که ازنظر وي تاويل حقيقيت است که الفاظ و معاني از آن حکايت دارند. در باور ابن تيميه هرجا تاويل درباره قرآن به کاررفته است ناظر به همان معناي "حقيقت خارجي" است . اگر کلام، طلب باشد تاويل آن حقيقت مطلوب است. اگر خبر، باشد تاويل آن همان چيزي است که ازآن خبر داده شده است. ابن تيميه عمل به اوامر و نواهي را که درحکم گزاره هاي انشايي و يا طلب است تاويل آن ميداند ووقوع و تحقق عيني گزاره هاي خبري قرآن را تاويل آن تلقي مي کند. فصل پنجم اين تحقيق نظرات علامه طباطبايي را دربرگرفته است طبق ديدگاه علامه تاويل حقيقتي است واقعي که بيانات قرآني چه احکامش و چه مواعظش و چه حکمت هايش مستند به آن است اين حقيقت از قبيل مفاهيمي که از الفاظ به ذهن ميرسد نيست بلکه امورعيني است که از بلندي مقام ممکن نيست در چارديواري شبکه الفاظ قرار گيرد. درخاتمه به نتيجه گيري و جمع بندي تمام فصل ها پرداخته شده استقرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني