صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مفهوم شناسي علم و جهل در قرآن
نویسنده : مشکين فام فرد، فاطمه
مقطع : کارشناسي ارشد (سطح 3)
استاد راهنما: حميديان، حميد
رشته : تفسير و علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1392-00-00
مرکز آموزشی: حوزه علميه خواهران قم، جامعةالزهرا(س)
کلید واژه: علم، جهل، اعتقادات، مصاديق علم
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده: موضوع اين پايان نامه "مفهوم شناسي علم و جهل در قرآن " مي باشد. با توجه به اهميت علم و دانش و مطلوب بودن آن و همچنين مذموم بودن جهل و ناداني نزد هر صاحب عقل و درايتي ، بر آن شديم تا ديدگاه قرآن مجيد را در اين زمينه جويا شويم . لذا پس از بررسي مباحث لغوي و مفهوم شناسي در بخش اول، به اقسام علم در بخش دوم پرداختيم و از آن جا که علم از جهات مختلفي قابل تقسيم است، فقط به حصولي و حضوري بودن آن پرداخته و برخي از مصاديق آن ها را در قرآن کريم بررسي کرديم. از جمله : علم به وجود و يگانگي خداي تعالي ، علم به قرآن و مفاهيم آن ، علم به نبوت انبياء و علم به معاد ازمصاديق علم حصولي و علم خداوند ، مرتبه اي از علم انسان به خداوند ،مرتبه اي از علم انسان به خودش و علوم لدني از مصاديق علم حضوري . بخش سوم که مهم ترين بحث اين پايان نامه مي باشد، به اين مسئله مي پردازد که بين تمام علوم ، کدام علم مورد نظر قرآن مي باشد، که فراگيري آن مطلوب بلکه ضروري مي باشد ؛ که از آن جمله است خدا شناسي ، معرفت نفس ، شناخت قرآن، شناخت رهبران الهي ، علم به معاد و علم به احکام شرعي و مسائل اخلاقي و اما جهل مذموم از نظر قرآن، اين امور مي باشد: عدم شناخت خدا، جهل نسبت به نفس و معاد و جهل مرکب و در بخش چهارم براي تکميل بحث، به آثار همان علوم مطلوب مثل: ايمان به خدا و خوف از او، ايمان به قرآن، ايمان به معاد و آثار ظاهري در عمل و نيزآثار جهل مذموم مانند:شرک به خدا، گناهکاري، تبعيت از هوا و دنياطلبي ، پرداختيمقرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني