صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
792 80101 ترجمه و تحقيق «الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم دوافعها و دفعها» مستوفى، معصومه
791 80100 ترجمه و اقتباس تاريخ و اعجاز قرآن از كتاب تاريخ آداب العرب تأليف مصطفى صادق رافعى توسلى، محمدرضا
790 8099 تربيت الگويى زنان در قرآن حسين خانى، هادى
789 8098 تدبّر از ديدگاه قرآن و روايات دهقان پور، جان محمّد
788 8097 تحليل و بررسى قرائت قرآن به روايت ورش مصرى يكّه دهقان، فرهنگ
787 8096 تحليل نحوى بلاغى اساليب حذف و تقدير در قرآن كريم سليمان زاده نجفى، سيدرضا
786 8095 تحقيق و تصحيح كتاب «كنز التفاسير» نيستانى، ناصر
785 8094 تحقيق و تصحيح كتاب «سرّالخطاب فى تفسير الكتاب» (سه امر نخست) تأليف محمد حسن شريعتمدار مصلائى پور يزدى، عباس
784 8093 تحقيق در اسامى سوره ىِ حمد و ذكر روايات وارده و فضايل آن و اقوال مفسرين در اين مورد بيان زاده، اشرف
783 8092 تأثير محيط بر تربيت از نظر قرآن پاكت چى، مهين
782 8091 تأثير قرآن بر پيدايش علوم لغوى و ادبى عرب تا پايان قرن سوم هجرى فرهاد، فهيمه
781 8090 تأثير قرآن بر اشعار و انديشه هاىِ سعدى طغرايى، سيدغلامرضا
780 8089 تأثير قرآن بر اشعار حافظ صباغيان، على
779 8088 تأثير عمل در سعادت انسان از نظر قرآن حسينى زندآبادى، سيدحسين
778 8087 تأثير ذكر و تلقين در سازندگى انسان از ديدگاه قرآن و حديث اميرى، نجيبه
777 8086 پيامدهاى دنيوى اعمال در قرآن جعفرى، شهنازسادات
776 8085 پژوهشى در قرائت هاىِ تفسير طبرى حيطاوى، محمدجواد
775 8084 پژوهشى در شخصيت حضرت يوسف(ع) در قرآن كريم و ادب فارس جليلى شانى، سيدجواد
774 8083 پژوهشى در حب و بغض از ديدگاه قرآن و حديث پاسخا، شهرزاد
773 8082 پژوهشى در تفسير غَرائب القرآن نيشابورى توانايى سره دينى، محمّدحسين
772 8081 پژوهشى درباره ىِ وحدت موضوعى سوره هاىِ قرآن خامه گر، محمد
771 8080 پژوهشى درباره ىِ برخى از واژگان قرآنى ذكر نشده در مفردات راغب جليلى خودلان، زهرا
770 8079 پژوهشى درباره ىِ اِسرا و معراج از ديدگاه قرآن و حديث اصغرى، على
769 8078 پژوهشى در استخراج مضامين قرآنى از صحيفه ىِ سجاديه ىِ امام سجاد(ع) بهمنش، ميهن
768 8077 پديده ىِ شرك از ديدگاه قرآن و سنت بزرگان نيا، محمدعلى
767 8076 پاداش و كيفر در قرآن موحد، صديقه
766 8075 بهشت و اوصاف آن در قرآن مجيد لوائى، افسانه
765 8074 بررسى ويژگى هاى مؤمن از ديدگاه آيات و روايات جوادى تازيكى، نعمت
764 8073 بررسى و نقد مبانى اعتقادى معتزله در ديدگاه تفسير قرآن كريم سعيد مهدوى، ويدا
763 8072 بررسى و مقايسه ىِ اولى الامر در قرآن و تفاسير فريقين ميرخليلى، سيدعبدالحسين
762 8071 بررسى و تطبيق خطبه ىِ زهرا(س) با قرآن مجيد امينى، مطهره
761 8070 بررسى و تحقيق درباره ىِ حيا در قرآن و روايات وحدتى، راضيه
760 8069 بررسى و پژوهش تغييرات و دگرگونى هاىِ اعلالى و ابدالى اسم هاىِ موجود در قرآن كريم صاحب، نوشين
759 8068 بررسى نوع مواجهه ىِ منافقين و عملكرد آنها با استفاده از قرآن و حديث حسينى زهرايى، آفاق
758 8067 بررسى نقاط ضعف انسان از ديدگاه قرآن و روايات اهل بيت(ع) با نگاهى به ديدگاه هاى دانشمندان غربى منتظرين، منصوره
757 8066 بررسى نظم آيات و سور از ديدگاه طبرسى در پنج جزء آخر قرآن مجيد زرسازان خراسانى، عاطفه
756 8065 بررسى موضع گيرى مردم در مقابل دعوت انبيا و پيامدهاى آن از ديدگاه قرآن اعلائى، سيدعلاءالدين
755 8064 بررسى مقام پدر و مادر از ديدگاه قرآن و حديث رضايى طالشى، سيد اسماعيل
754 8063 بررسى مفهوم استكبار در قرآن ملكشاهى، على اكبر
753 8062 بررسى مبانى و اصول تربيتى در سيره ىِ انبيا در قرآن مسعودى، هما
752 8061 بررسى كتاب هاى تدوين شده در زمينه ىِ «اعجاز قرآن» سيف الهى، وجه اله
751 8060 بررسى فعاليت اجتماعى زنان از ديدگاه قرآن مجيد و سنت شريف آساره، ماجده
750 8059 بررسى غديرخم در تفاسير و ساير منابع اهل سنت اسدى، سيدمسعود
749 8058 بررسى عوامل مؤثر در كاهش فشارهاى روانى از ديدگاه قرآن و حديث پهلوانى نژاد، شريف الزمان
748 8057 بررسى عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز و نماز جماعت در مدارس و نقش سازنده ىِ آن از ديدگاه قرآن و حديث صداقت تلگرد، محمود
747 8056 بررسى عصمت انبيا از ديدگاه فخر رازى و مقايسه ىِ آن با آراى شيعه فروغى اصل، فريده
746 8055 بررسى شك و يقين و آثار آن از ديدگاه قرآن و حديث بختيارى، زهرا
745 8054 بررسى روش هاى درمان اضطراب از ديدگاه قرآن و ائمه ىِ معصومين(ع) چراغ چشم، عباس
744 8053 بررسى روايات تفسير امام صادق(ع) (جزء اول) زمانى، كاظم
743 8052 بررسى رشد و غىّ از ديدگاه قرآن و حديث خليلى چوپانلو، آناخانم
742 8051 بررسى خسران از نظر قرآن و حديث پورشمسى، رفعت
741 8050 بررسى جامعه مدنى از ديدگاه قرآن و حديث خلفى، شهلا
740 8049 بررسى تفاسير معتبر درباره ىِ دو آيه ىِ «شكل» و «شاكله» و مطابقت آن با نظريه ىِ مُثُل افلاطون تحريرچى، محمد
739 8048 بررسى تحليلى داستان حضرت يوسف از نظر قرآن و تورات اشراقى، مهين
738 8047 بررسى بعضى از مفاهيم روان شناسى اجتماعى از ديدگاه قرآن كاويانى آرانى، محمد
737 8046 بررسى اوج ايثار در تفسير سوره ىِ «هل اتى» برومند، حليمه
736 8045 بررسى آيات ولايت در سوره ىِ مائده توكلى، نسرين
735 8044 بررسى آفات زبان از ديدگاه قرآن و حديث اسماعيلى، يعقوب
734 8043 بررسى آراى علوم قرآنى امام خمينى(ره) عرب زاده، محمدرضا
733 8042 بدعت از ديدگاه قرآن و حديث ناظمى، ربابه
732 8041 بت پرستى و مظاهر آن از نظر اسلام شكرى، محمدرضا
731 8040 أساليب الشرط فى القرآن الكريم فاضلى باوندپور، سهراب
730 8039 ايمان به قرآن بهلولى، محبوبه
729 8038 اهميت و شيوه هاىِ ترويج قرآن در ميان كودكان و نوجوانان قاقازانى، لونا
728 8037 اهل كتاب در قرآن جهانبخش، يونس
727 8036 اوصاف قرآن در قرآن و روايات صداقت، محدثه
726 8035 انفاق از ديدگاه قرآن ميرزازاده فشكل پشته، احمد
725 8034 انشاى طلبى در سوره ىِ آل عمران اعرابى، فريد
724 8033 امر به معروف و نهى از منكر در علم كلام و آثار و نتايج آن از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه محقق نجفى، صديقه
723 8032 امدادهاى غيبى و شرايط بهره مندى در قرآن فاضلى، خادم حسين
722 8031 الفاظ تك كاربردى در قرآن تلخابى، مسعود
721 8030 الامثال المصرحة فى القرآن الكريم رضوانى، رضيه
720 8029 الاسلوب اللغلوى للزمخشرى فى الكشاف و الاساس آيت الله زاده ىِ شيرازى، سيدمرتضى
719 8028 اعجاز تشريعى قرآن نصيرى، حسن
718 8027 اشراط الساعة و شاهد آن در قرآن ابطحى، مريم السادات
717 8026 اسرار و خواص و فضايل آيات و سور قرآن كريم خوش زبان، فرحناز
716 8025 اسرار سجده از ديدگاه قرآن و عترت والاپور، رضوان
715 8024 اسرار اعتقادى قرآن از نگاه فيض و صدرالمتألهين تقى زاده، مهدى
714 8023 استفهام در قرآن كريم كريمى، مصطفى
713 8022 استغفار و آثار آن در آيات و روايات نجفى كافى، جواد
712 8021 استدلال در قرآن پارچه باف دولتى، محمد
711 8020 ارشاد و هدايت فرزند از ديدگاه قرآن و حديث برزگر فارسيانى، كبرا
710 8019 ارتباط با قرآن و آداب و شروط آن خسروى، محمود
709 8018 اخلاص و صفات مخلصين از ديدگاه قرآن و سنت پشمى، نرگس
708 8017 اخلاص در قرآن و حديث حسنى، مرتضى
707 8016 احوال منافقين در قرآن بمانى، طاهره
706 8015 احسان و محسنين در قرآن ميرهاشمى، زهرا
705 8014 احسان و ايثار در قرآن سالارونديان، ماشاءالله
704 8013 احتجاج قران با اهل كتاب و مشركان فلاحتى، طاهره
703 8012 احباط و تكفير در قرآن سليمانى، رضا
702 8011 احباط در قرآن و حديث اقارب پرست، فاطمه سعيده
701 8010 آيات الولاية از ديدگاه مفسران مذاهب اسلامى دهقان ده جمالى، حسن
700 8009 آسيب شناسى تفسير قرآن در حوزه ىِ ظاهرگرايى اسعدى، على
699 8008 آزادى و مسئوليت از نظر قرآن و سنت ميرآقاسى، فاطمه سادات
698 8007 آراى خليل بن احمد در تفسير تبيان اميدى نجف آبادى، جعفرعلى
697 8006 آراى تفسيرى ابى ابن كعب خداوردى، كريمى نژاد
696 8005 آراى اختصاصى علامه طباطبايى در تفسير الميزان پهلوانى، حسين
695 8004 آداب معاشرت در قرآن و حديث عبداللهى، عبدالله
694 8003 آداب طلب رزق در قرآن و حديث برغانى، عباس
693 8002 آثار گناه از ديدگاه قرآن حاجى احمدى، خديجه
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني