صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1192 83202 تأثير قرآن و حديث در ديوان اوحدى مراغى خداپرست، مژگان
1191 83201 تأثير قرآن و حديث بر ادبيات انقلاب اسلامى محمدى، عفت
1190 83200 تأثير قرآن در شعر دوره بازگشت ادبى خراسانى، هرمز
1189 83199 تأثير قرآن در ديوان سنايى غزنوى حسينى شبانان، سيدمحمد
1188 83198 تأثير قرآن در خمسه نظامى مقدس، روح الله
1187 83197 تأثير قرآن بر شعراى مشهور قرن ششم زيبايى نژاد، مريم
1186 83196 تأثير شفاعت در تربيت انسان از ديدگاه قرآن و حديث محمدى لطف آبادى، حسين
1185 83195 تأثير توصيه هاى دينى و اخلاقى قرآن و روايات در نوجوان و جوان به ويژه دختران پزشكيان، شايسته
1184 83194 تأثير تغذيه بر اخلاق به استناد آيات قرآن و روايات معصومين(ع) رضايى، محمد
1183 83193 تأثير آيات و احاديث در ادبيات تركمن شادمهر، امان قليچ
1182 83192 تاريخ تفسير در چهار قرن اول اسلام سليمانى، حسين
1181 83191 پى جويى عوامل مؤثر در پديده دين گريزى با نگرشى به سوره هود اصفهانى، ابراهيم
1180 83190 پيامبر و قرآن در نهج البلاغه زراعتكار، جلال
1179 83189 پلوراليزم دينى از ديدگاه قرآن و حديث جوانعلى آذر، رسول
1178 83188 پژوهشى در فروق لغات در قرآن كريم بهنام، غلامرضا
1177 83187 پژوهشى در تجلى آيات قرآن در دفتر اول مثنوى نريمان، سياوش
1176 83186 پژوهشى درباره دعا و ادعيه قرآنى صبورى سيوكى، على
1175 83185 پژوهشى درباره خشونت از ديدگاه قرآن و حديث سالارى، يحيى
1174 83184 پژوهشى درباره تفسير عرفانى نجم الدين رازى موسوم به بحر الحقايق و المعانى موحدى، محمد رضا
1173 83183 پژوهشى در اسماء و اوصاف انسان در قرآن شاه سنايى، محمدرضا
1172 83182 پژوهشى در آيات صلاة با رويكرد تاريخى رباط ميلى، مريم
1171 83181 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى و تفسيرى شيعه و اهل سنت، نيمه اول جزء بيست و سوم قرآن اكبرپور، زينت
1170 83180 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى كتب تفسيرى شيعه و اهل سنت در جزء بيست و يكم قرآن خوش سيرت، حسن
1169 83179 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى كتب تفسيرى شيعه و اهل سنت، جزء هفدهم قرآن كريم زارعى، محسن
1168 83178 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء سيزدهم قرآن كريم عليشاهى، غلامعلى
1167 83177 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء دهم قرآن كريم بابااحمدى، عبدالرضا
1166 83176 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء دوازدهم قرآن كريم تقى نژاد، مجيد
1165 83175 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء بيستم قرآن كريم نصرالهى، نرجس
1164 83174 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى تفسيرى شيعه و اهل سنت در جزء بيست و سوم قرآن كريم فتحى، صديقه
1163 83173 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى تفاسير شيعه و اهل سنت در جزء چهاردهم قرآن كريم طيبى، عليرضا
1162 83172 پژوهشى پيرامون مشتركات روايى تفاسير شيعه و اهل سنت در جزء بيست و ششم قرآن مجيد مشغول، نرگس
1161 83171 پژوهشى پيرامون سبك تصريفى بيان قرآن كريم رجب، رضيه
1160 83170 پژوهشى پيرامون روايات مشترك شيعه و اهل تسنن در جزء اول قرآن مجيد الحانى، عليامحبوبه
1159 83169 پژوهشى پيرامون روابط اخلاقى زن و شوهر از ديدگاه آيات و روايات كوراسونلو، افسانه
1158 83168 پژوهشى پيرامون احاديث مشترك شيعه و اهل سنت در جزء نوزدهم قرآن كريم حاجيان، نرگس خاتون
1157 83167 پرسش و پرسش گرى در قرآن كريم ابيضى شلمانى، حسين
1156 83166 پرتو قرآن و حديث در قابوس نامه چراغى پور، على
1155 83165 بيع از نظر قرآن كريم معنوى، محمد
1154 83164 بهشتيان، روش ها، منش ها و ويژگى ها عزيزى ابرقويى، عظيمه
1153 83163 بهشت و جهنم در قرآن بهروز، صمد
1152 83162 بهشت و ايده آل هاى بشر حاجى بابايى، محمد
1151 83161 بهشت آدم و حوا در قرآن و احاديث و تورات نيك نژاد، سيد محمد
1150 83160 بنى اسرائيل پس از فرعون سجادى فر، فروغ السادات
1149 83159 بندگى و اصناف بندگان در قرآن و روايات ميرمحمدصادقى، مرجان
1148 83158 بركات شب و سحر در آيات و روايات ترابيان، محسن
1147 83157 بررسى ويژگى هاى عمده جامعه جهانى در حكومت فراگير حضرت مهدى در قرآن و سنت همتى، مهدى
1146 83156 بررسى و نقد فصل محكم و متشابه كتاب الاتقان حسين خانى فرد، ليلا
1145 83155 بررسى و نقد تاريخ تفسير قرآن در سده اول هجرى مروتى، سهراب
1144 83154 بررسى و مقايسه قصص انبياء در قرآن و عهدين فيروزمهر، محمدمهدى
1143 83153 بررسى و طبقه بندى نقدهاى مربوط به ترجمه هاى قرآن كريم به زبان فارسى حجت، هادى
1142 83152 بررسى و تحليل رؤيا از ديدگاه قرآن و روايات منتظرى، على
1141 83151 بررسى و تحليل برداشت هاى صدرالمتالهين از آيات قرآن در مباحث فلسفى آژير، اسدالله
1140 83150 بررسى و تحقيق در مفهوم اخلاص و ويژگى هاى مخلصين زارع كليشمى، معصومه
1139 83149 بررسى و تبيين آراء تفسيرى و علوم قرآنى قاضى نورالله شوشترى وفايى، سيدرضا
1138 83148 بررسى و استخراج مصادر روايات وارده در فضائل على(ع) در تفسير الدر المنثور جعفرى، رؤيا
1137 83147 بررسى نظرات مفسران عامه در مورد على(ع) سديدى، سيده محبوبه
1136 83146 بررسى نظام دفاعى اسلام از ديدگاه قرآن رمضانى، صادق
1135 83145 بررسى نظام ارزش يابى از ديدگاه قرآن (با تأكيد بر ارزش يابى عملكرد و رفتار خود) سليمانى، مرتضى
1134 83144 بررسى موانع و مشكلات تحقق اهداف برنامه هاى آموزش قرآن در دبيرستان هاى دخترانه تهران از ديدگاه دبيران رياضى، سپند
1133 83143 بررسى موارد اختلاف برانگيز در قرآن از ديدگاه هاى گوناگون به روايت حفص از عاصم و مقايسه ترجمه ها عظيم پور مقدم، عظيم
1132 83142 بررسى مفهوم توكل در قرآن گريوانى، مجيد
1131 83141 بررسى مفهوم اقامه نماز در آيات و روايات ياورى، محمدجعفر
1130 83140 بررسى مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء هفتم قرآن كريم خياط، محمدتقى
1129 83139 بررسى مشتركات روايى تفاسير شيعه و اهل سنت در جزء پانزدهم قرآن كريم نوبختى، غلامحسين
1128 83138 بررسى مسئله خدا در قرآن و فلسفه اسلامى لواسانى، سيد سعيد
1127 83137 بررسى مديريت زن در خانه و خارج از خانه با استناد به آيات و روايات بيات پور، فاطمه
1126 83136 بررسى مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو راحى، زهرا
1125 83135 بررسى مباحث تجويد از ديدگاه آواشناسى دهقان، رحيم
1124 83134 بررسى ليل و فجر در قرآن و روايات بابازاده، اميد
1123 83133 بررسى قانون مندى هاى اجتماعى در عرصه قرآن كريم عزت فر، فريبرز
1122 83132 بررسى فن تفسير لمسه خراسانى، هوشنگ
1121 83131 بررسى فضائل القرآن در روايات فريقين زين العابدين، نسرين
1120 83130 بررسى غيبت و تهمت در قرآن و حديث فرقانى فهادان، صديقه
1119 83129 بررسى عوامل اتحاد و اختلاف از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه پاكان، غلامحسين
1118 83128 بررسى عنصر صبر واستقامت در برخوردهاى تربيتى انبيا در قرآن و روايات حمزه لوئيان، على
1117 83127 بررسى علل و ريشه هاى عصر محنت قرآن رضايى، محمد
1116 83126 بررسى عقل و عشق در قرآن و روايات حريرى، ندا
1115 83125 بررسى عفت و پاكدامنى از ديدگاه قرآن و عترت بياتى، ابوالقاسم
1114 83124 بررسى صحت و اعتبار روايات تفسير منسوب به امام عسكرى هاشمى، سيده فاطمه
1113 83123 بررسى شيوه هاى مناظرات امام صادق(ع) و مقايسه آن با مناظرات انبياء در قرآن كريم حسينى ميرصفى، سيده فاطمه
1112 83122 بررسى شخصيت زن از ديدگاه مفسران معاصر فتاحى زاده، فتحيه
1111 83121 بررسى شخصيت جن و ملك در قرآن در تأثير آن بر زندگى انسان هاشمى زاده، سيد على
1110 83120 بررسى شبهات اعجاز قرآن كريم پوپاك، حميد
1109 83119 بررسى سرّ پيوند نماز و زكات در قرآن آقاميرى، محمد نقى
1108 83118 بررسى ساختار روايت در قصص قرآن عطارد، ميترا
1107 83117 بررسى زبان قرآن شيخ الاسلامى، نفسيه سادات
1106 83116 بررسى رويكرد تطبيق آيات قرآنى بر مسائل علمى در تفاسير قرن چهاردهم مرتضائيان، محمدجعفر
1105 83115 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء هشتم قرآن مسعودى، محمدمهدى
1104 83114 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء نهم قرآن آرست، حسين
1103 83113 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء ششم قرآن قربانى، عباسعلى
1102 83112 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء چهارم قرآن وطن خواه، وحيد
1101 83111 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء پنجم قرآن داغر، اميد
1100 83110 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع)از سوره حمد تا پايان جزء اول قرآن رضازاده عسگرى، زهرا
1099 83109 بررسى دلالى استشهادات حضرت على(ع) به قرآن (در ده جلد اول بحارالانوار) سيدى، سيدعلى
1098 83108 بررسى خواب و رؤيا از ديدگاه قرآن و روايات محمودى، حميرا
1097 83107 بررسى حذف به قرينه در قرآن مجيد پايداراردكانى، صفرعلى
1096 83106 بررسى چهار اقتباس نمايشى از قصه هاى قرآنى ميرحسينى، مهرالسادات
1095 83105 بررسى چگونگى تفسير قرآن به قرآن در الميزان حكمت هفدران، محمدعلى
1094 83104 بررسى جايگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و يهوديت جليلى، محمدرضا
1093 83103 بررسى تفسيرى و تأويلى آيه مباركه نور مينوى، سارا
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني