صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1292 83302 خدا در قرآن و برهان گلفر، هاشم
1291 83301 خدا در عهد عتيق، عهد جديد و قرآن سالارى راد، طاهره
1290 83300 حكومت در قرآن قاضى زاده، كاظم
1289 83299 حكمت ازدواج و مقدمات آن از ديدگاه قرآن، سنت و مذاهب اسلامى عباسى، عزالدين
1288 83298 حقوق و تكاليف متقابل والدين و فرزندان از ديدگاه قرآن و روايات عبدالله زاده جهرمى، فاطمه
1287 83297 حضرت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق(ع) از ديدگاه تورات و قرآن دبيرى، فاطمه
1286 83296 حضرت ابراهيم(ع) در قرآن و عهدين نجفى، حميدرضا
1285 83295 حضانت از ديدگاه قرآن و عترت مظهرى، محمد حسن
1284 83294 حسد و آثار آن در قرآن و حديث اعتبارى، محمدرضا
1283 83293 حجيت ظواهر كتاب طاهرخانى، منوچهر
1282 83292 حجيت ظواهر قرآن از ديدگاه اصوليين و اخباريين ميرابوطالبى، سيد على
1281 83291 حج و تأثير آن در پيوندهاى اجتماعى مسلمانان از ديدگاه قرآن و روايات بردبار، مريم
1280 83290 حج در تفاسير و كتب فقهى فريقين جامى خراسانى، محمدحسن
1279 83289 حبّ، اقسام و مظاهر آن در قرآن و حديث طاهرى، زهرا
1278 83288 چشم اندازى به سنن الهى در قصص قرآن سعادت نيا، رضا
1277 83287 جهاد دفاعى در قرآن و حديث هاشميان فرد، زاهد
1276 83286 جلوه آيات در ادعيه و زيارات پيروى، درالنجف
1275 83285 جلوه هاى خطابه در قرآن كريم پورمطلوب، عبدالرضا
1274 83284 جلوه هاى تجسمى قيامت از ديدگاه قرآن علوى نژاد، سيدمحسن
1273 83283 جلوه هاى ادب تعليمى بر اساس قرآن، احاديث، اخبار و معارف اسلامى در حديقه سنايى احمدى، حامد
1272 83282 جلوه آيات و احاديث در ديوان جامى صحيفى، راضيه
1271 83281 جايگاه و نقش اعراب در تفسير قرآن كريم زبرجد، سيدمحمدهادى
1270 83280 جايگاه نماز در قرآن و سنت ميرنوربخش، محمود
1269 83279 جايگاه كرامت انسان در شريعت (قرآن و سنت) فخار طوسى، جواد
1268 83278 جايگاه صناعات خمس در قرآن جعفرى نژاد، على محمد
1267 83277 جايگاه صبر در قرآن و روايات نصيرى، همت الله
1266 83276 جايگاه رضا در عرفان اسلامى با استناد به قرآن و روايات سبط، ناهيد
1265 83275 جاودانگى قرآن و سنت و اقتضائات زمان عارفيان، عبدالحميد
1264 83274 جامعيت قرآن رمضانى، على
1263 83273 جابر بن يزيد جعفى و تفسير او جمشيدى مطلق، ابوالفتح
1262 83272 توصيف دنيا در قرآن شهريارى، قنبر
1261 83271 توحيد ربوبى در قرآن و حديث ذوقى فرد، طليعه
1260 83270 تمثيل در قرآن عليقلى زاده، محمدحسن
1259 83269 تكرار در قرآن دلاورى، محمد
1258 83268 تقيه در سيره عملى و اجتماعى ائمه معصومين(ع) با تأكيد بر آيات و روايات شيعه از سال 11 هجرى تا 260 هجرى رحيمى، غلامرضا
1257 83267 تقويت دين باورى در جوانان از ديدگاه قرآن و حديث هاشمى، مريم
1256 83266 تفسير و تحقيق در آيات رهن عظيمى، محمد
1255 83265 تفسير و تأويل عرفانى آيات قرآن در دفتر چهارم مثنوى معنوى قوامى، آسيه
1254 83264 تفسير و تأويل آيات قرآن مجيد در دفتر ششم مثنوى مولوى سليمانپور، زهرا
1253 83263 تفسير محمد سائب كلبى و روش تفسيرى و علوم قرآنى او فهيمى، سيد محمدعلى
1252 83262 تفسير مأثور و بررسى تطور آن با تكيه بر تفاسير اثرى شيعه چراغلو، سعيد
1251 83261 تفسير سوره «لااقسم بهذا البلد» كسايى، محمود
1250 83260 تفسير آيه نور عليزاده، مهدى
1249 83259 تطبيق پيامبران قرآن و تورات با مردان اسطوره اى ايران خانى ابنوى، سهراب
1248 83258 تطبيق انجيل برنابا با اناجيل چهارگانه و ارزيابى آن با قرآن در زمينه نبوت نيازكار، فاطمه
1247 83257 تصويرگرى پديده هاى آسمانى در قرآن كريم اصغرى، بهنوش
1246 83256 تصحيح و مقايسه تحليلى، ادبى و زبانى ترجمه قرآن موجود در موزه حضرت شاه چراغ(ع) با ترجمه هاى قرآن مجيد تا قرن ششم رياحى زمين
1245 83255 تصحيح و تحقيق حاشيه شيخ بهايى بر تفسير بيضاوى شهركى فلاح، غلامرضا
1244 83254 ترك اولى و عصمت انبيا از نظر قران و عهدين رضازاده، محمدرضا
1243 83253 ترك اولى از ديدگاه قرآن و روايات با نگاهى به تورات فقيه، سيد حسين
1242 83252 ترغيب و ترهيب در قرآن و حديث محمدتقى صراف، زهرا
1241 83251 ترجمه كتاب زكوة و خمس آيات الاحكام محقق جزائرى نيرى، مهدى
1240 83250 ترجمه و نقد و بررسى كتاب «مفهوم النص: دراسة فى علوم القرآن» اثر حامد ابو زيد كريمى نيا، مرتضى
1239 83249 ترجمه و نقد و بررسى بخش هايى از آثار آندروريپين صاحب ناسى، احمدعلى
1238 83248 ترجمه و نقد بخشى از كتاب«اضواء على متشابهات القرآن» فصيحى پورپاريزى، محمدرضا
1237 83247 ترجمه و نقد بخشى از كتاب «اضواء على متشابهات القرآن» ستارى، على
1236 83246 ترجمه و نقد «اضواء على متشابهات القرآن» جديدى، محسن
1235 83245 ترجمه و شرح و تحقيق شركت و مضاربه از كتاب «فقه القرآن» قطب الدين راوندى با تطبيق بر قوانين مدنى خيرالدين، فضل الله
1234 83244 ترجمه و شرح شاطبيه زارع تپه، سالار
1233 83243 ترجمه و تعليق كتاب حج از فقه القرآن قطب راوندى طالع زاده، زين العابدين
1232 83242 ترجمه و تحقيق و بررسى كتاب طهارت از كتاب كنزالعرفان فى فقه القرآن حيدرى، مجيد
1231 83241 ترجمه و تحقيق و بررسى كتاب الحدود و كتاب الجنايات از كتاب كنز العرفان فى فقه القرآن هاشمى، محسن
1230 83240 ترجمه و تحقيق كتاب حدود از كتاب قلائد الدرر فى بيان آيات الاحكام بالاثر شكرى، محمد
1229 83239 ترجمه و تحقيق قصاص اعضاء و جوارح از كتاب زبدة البيان حق گويا، رؤيا
1228 83238 ترجمه و تحقيق درباره قرآن كريم از كتاب قوانين الاصول ميرزاى قمى(ره) شفيعى نژاد، سيدحسين
1227 83237 ترجمه و تحقيق حد محاربه از كتاب زبدة البيان فيضى، كبرى
1226 83236 ترجمه و تحقيق چهار بخش از كتاب تاريخ القرآن، تأليف عبدالصبور شاهين شريفى راد، على اصغر
1225 83235 ترجمه و تحقيق بخشى از كتاب «مسيحيان در قرآن»: بررسى تفاسير قديم و جديد كاظم پور، شمسى محمد
1224 83234 ترجمه و تحقيق بخشى از كتاب كنزالعرفان فى فقه القرآن جعفرى، امير
1223 83233 ترجمه و تحقيق امر به معروف و نهى از منكر از كتاب زبدة البيان مقدس اردبيلى چراغى، سيدضياء
1222 83232 ترجمه و تحقيق از كتاب صوم كنز العرفان در فقه قرآن مهدوى مقدم، سيدنورالدين
1221 83231 ترجمه و تحقيق احكام نفقه از كتاب زبدة البيان مقدس اردبيلى نيك فر، عباس
1220 83230 ترجمه، نقد و برسى كتاب «تفسير مبهمات القرآن»، صد صفحه دوم شريفى، معصومه
1219 83229 ترجمه، نقد و بررسى كتاب «تفسير مبهمات القرآن» صد صفحه نخست رفيعى، محسن
1218 83228 ترجمه، تكميل و تصحيح كتاب «الدر النظيم فى لغات القرآن العظيم»، بخش نخست، (الف ش) سربى، مرضيه
1217 83227 تحمل مخالف در قرآن و روايات نخعى، سعيد
1216 83226 تحليل و بررسى وجوه تشابه ادله روايى مورد استناد شيعه و سنى در تفسير جزء دوم قرآن كريم طالعى، عبدالحسين
1215 83225 تحليل و بررسى وجوه تشابه ادله روايى مورد استناد شيعه و اهل سنت در جزء ششم قرآن كريم جمالى سنگرى، آفتاب
1214 83224 تحليل و بررسى وجوه تشابه ادله روايى مورد استناد اهل سنت و شيعه در تفسير جزء پنجم قرآن كريم جعفرپور، پروين
1213 83223 تحليل و بررسى تناسب و ارتباط آيات و سور در ربع اخير جزء سى ام قرآن مجيد سلطانى، محمدمهدى
1212 83222 تحليل نحوى بلاغى وقف و ابتدا در قرآن كريم كاشفى، اميرمحمود
1211 83221 تحليل مفهومى برخى از تجربه هاى دينى در قرآن كريم توكلى، طاهره
1210 83220 تحليل متنى جزء سى ام قرآن كريم مصباح، احمد
1209 83219 تحليل سيره حضرت ابراهيم از ديدگاه قرآن حاجى ربيع، مسعود
1208 83218 تحليل زبان قرآن و متدلوژى فهم آن سعيدى روشن، محمدباقر
1207 83217 تحقيقى در ابعاد مسئله حمل قرآن كريم خوش منش، ابوالفضل
1206 83216 تحقيق در تفسير محمد بن بحر اصفهانى به روايت طبرسى در مجمع البيان و امام فخر رازى در مفاتيح الغيب سرمدى، محمود
1205 83215 تحقيق درباره نبوت و تفسير قسمتى از آيات نبوت مصباح، سيدمرتضى
1204 83214 تحقيق در باب آيات قرآنى ناظر به توزيع مجدد ثروت آل صاحب فصول، مرتضى
1203 83213 تحقيق در اعلام قرآن خزائلى، محمد
1202 83212 تجسم اعمال در آينه آيات و روايات سجادمنش، امان الله
1201 83211 تجزيه و تحليل منظورهاى ضمنى در مكالمات قرآن مجيد پيمانى، محسن
1200 83210 تبيين مبهمات و مجملات قرآن كريم عطائى، سيروس
1199 83209 تأويل و تفسير آيات قرآن در كليات سعدى كلدرى، سيما
1198 83208 تأملى در مفاهيم و عملكردهاى متقابل در قرآن كريم سرشار، مژگان
1197 83207 تأثير نقل و اثر بر مباحث توحيدى الميزان وزيرى فرد، سيدمحمدجواد
1196 83206 تأثير مبانى فلسفى در تفسير صدر المتألهين كرامتى، محمد تقى
1195 83205 تأثير قرائات بر تفسير ستوده نيا، محمدرضا
1194 83204 تأثير قرآن و حديث در عبهر العاشقين شجاعى، مهديه
1193 83203 تأثير قرآن و حديث در ديوان خاقانى شروانى باقرى، محمد حسين
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني